Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

SoulScream
21:34
<
Reposted frommathema mathema viarawwwr rawwwr
SoulScream
09:18
Kolejna nadinterpretacja czyjegoś zachowania. Kolejny raz chciałam znaczyć więcej niż rzeczywiście znaczę.
— przeglądając kalendarz, ktoś z zupki pewnie.
Reposted frommy-life my-life viasomebunny somebunny
SoulScream
09:17
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viasomebunny somebunny
SoulScream
09:16
1774 bb94
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasomebunny somebunny
SoulScream
09:15

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viaallay allay
SoulScream
09:07

February 23 2017

SoulScream
22:49
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaSenyia Senyia
SoulScream
22:48
1238 d601
Reposted fromkrzysk krzysk viaDivided Divided
SoulScream
22:48
9883 47b4
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viazouza zouza
SoulScream
22:48
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viacaspis caspis
SoulScream
22:48
4758 8ea0
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viakasias3112 kasias3112
SoulScream
22:48
Reposted fromthetemple thetemple viazouza zouza
SoulScream
22:47
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viakasias3112 kasias3112
SoulScream
22:47
6724 ebb0
Reposted fromseverine severine viacaspis caspis
SoulScream
22:47
5535 8ca9 500
Reposted fromhalfjohn halfjohn viakasias3112 kasias3112
SoulScream
22:46
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viafollowyourdream followyourdream
SoulScream
22:46
Życzę wszystkim dorosłym, żebyśmy zawsze byli dziećmi i umieli się cieszyć z tego, co mamy.
— Beata Pawlikowska – Myśl pozytywnie
Reposted fromnyaako nyaako viafollowyourdream followyourdream
SoulScream
22:44
1758 152f 500
Meat, meet meat.
Reposted fromckisback ckisback vialifeless lifeless
22:44
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viamadreality madreality
SoulScream
22:44
5165 2816
Reposted fromiamstrong iamstrong viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl