Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

19:50
SoulScream
19:43
8174 1510
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:42
Reposted fromweightless weightless viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:42
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:38

July 20 2017

SoulScream
21:26
Reposted bysliptec sliptec

July 19 2017

SoulScream
17:20
"Ludzie kochają urojenia. Drżą od nich. Nazywają je sensami. Te 'sensy' rozpuszczają się w powietrzu w momencie wypowiedzenia. Sama umiejętność ich sklecania jest pewnym fabrycznym uszkodzeniem."

Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromIrritum Irritum viacytaty cytaty
SoulScream
17:18
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

July 22 2017

19:50
SoulScream
19:43
8174 1510
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:42
Reposted fromweightless weightless viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:42
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:38

July 20 2017

SoulScream
21:26
Reposted bysliptec sliptec

July 19 2017

SoulScream
17:20
"Ludzie kochają urojenia. Drżą od nich. Nazywają je sensami. Te 'sensy' rozpuszczają się w powietrzu w momencie wypowiedzenia. Sama umiejętność ich sklecania jest pewnym fabrycznym uszkodzeniem."

Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromIrritum Irritum viacytaty cytaty

July 22 2017

SoulScream
19:43
8174 1510
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:42
Reposted fromweightless weightless viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:42
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
SoulScream
19:38

July 20 2017

SoulScream
21:26
Reposted bysliptec sliptec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl